歡迎您光臨本站 登入註冊首頁

IC電話卡徹底解密

admin @ 2014-03-26 , reply:0

概述

IC電話卡徹底解密--------------------------------------------------------------------------------聲明:本資料僅從技術的……

IC電話卡徹底解密

--------------------------------------------------------------------------------


聲明:本資料僅從技術的角度全面探討IC卡、IC電話卡及其安全性,由此引發的各種爭議或個人、集體利用本資料做任何不正當用途本人概不負責。


--------------------------------------------------------------------------------

目錄
Ⅰ)第一類卡(德國、西班牙、中國、香港、澳門等)
  Ⅰ-1)介紹:
  Ⅰ-2)引腳:
  Ⅰ-3)主要特性:
  Ⅰ-4)時序圖:
  Ⅰ-5)內存數據:
Ⅱ)第二類卡(法國、墨西哥、捷克、瑞典、愛爾蘭等)
   Ⅱ-1)介紹:
   Ⅱ-2)引腳:
   Ⅱ-3)主要特性:
   Ⅱ-4)時序圖:
   Ⅱ-5)內存數據:
   Ⅱ-6)電氣參數:
Ⅰ) 第一類卡
Ⅰ-1)介紹
自從80年代中期出現IC電話卡后,基本已取代了原來流行的電話磁卡,磁卡存在存在嚴重的安全問題,已逐步淘汰。
即使IC電話卡,也不能算很安全,卡內所有數據只要有簡單的讀寫裝置並按時序操作都能讀取,事實上電話卡和信用卡一樣內部沒有什麼秘密信息,僅僅是帶串列輸出的128位EPROM而已(對二類卡是256位PROM),不要以為弄懂了它是怎麼工作你就有辦法重新對卡內數據重新填充,其開始的64位是帶防寫的,在出廠時其熔絲位已被編程,你已無法對其更改,其後的40位計數單元受內部邏輯控制在寫時只能減少不能增加直至到0為止,因此你想用一般的IC電話卡打免費電話是不可能的,除非你能用單片機模擬它(如果你能讀懂本文介紹的所有內容)。IC電話卡是一種一次性使用的計數卡,以一次性的計數方式,從寫滿的計數器中減“1”,直至存儲單元減為空為止。
卡片每次消費計數的“單位價值”根據各種應用系統的實際需要而定。例如:對於中國IC電話卡,如30元卡對應內部計數值為300,每單位值對應0.1元,IC 卡電話機每分鐘產生一次扣費信號,扣費值由當地IC電話管理系統設定,一般是價值0.5元或1元,卡片被計數5次和10次。對於其它國家屬於第一類IC電話卡而言也是如此,只是內部初始計數值不同,每次扣除額度不一樣罷了。其他對於公用加油卡,IC卡計費加油機每一公升(或一加侖)產生一次扣費操作,卡片被操作一次扣2.5元等等,均屬於等同原理。事實上,這類卡內部為128位(16位元組) NMOS存儲器,按如下規律分佈:

        64 位 EPPOM(8位元組) 防寫區(晶元數據代碼區、發行數據代碼區)
      40 位 EEPROM(5位元組)
      24 位 為全“1”(3位元組)
      共16位元組數據。
Ⅰ-2)引腳:
  -------------+-------------
 |   1         |         5   |        引  腳:
 |             |             |        -------
 +-------\     |     /-------+
 |   2    +----+    +    6   |          1 : Vcc = 5V    5 : Gnd
 |        |         |        |          2 : Reset       6 : NC
 +--------|         |--------+          3 : Clock       7 : I/O
 |   3    |         |    7   |          4 : NC          8 : NC
 |        +----+----+        |
 +-------/     |     \-------+          Vcc:電源 Gnd:地腳 Reset:複位
 |   4         |         8   |
 |             |             |          Clock:時鐘  I/O:數據 NC: 空腳
  -------------+-------------
因有三個腳為空腳,目前一般有採用8腳和6腳封裝的,6腳封裝的無最下一排兩個空腳

Ⅰ-3)主要特性:
-採用單一5V電源供電
-遵循ISO/IEC7816-3同步協議進行雙向數據傳輸
-低功耗
-NMOS技術
-高可靠性,抗靜電干擾能力>4KV

Ⅰ-4)時序圖
複位:
為使地址計數器複位到0,先讓Reset端變高。緊跟著一個Clock脈衝(從低到高再降到0),Reset重新變低,把Clock脈衝包住。隨著Reset端變低,地址0單元的數據從I/O上輸出。對應 Clock端的每個脈衝,其上升沿使地址計數器增加。其下降沿使被選通地址單元的數據從I/O上輸出。地址計數器增加到127后返回到0。

      __________________
_____|                  |_____________________________________________ Reset
     :                  :
     :        _____     :  _____       _____       _____       _____
_____:_______|     |____:_|     |_____|     |_____|     |_____|     |_ Clk
     :       :          : :     :     :     :     :     :     :     :
_____:_______:__________:_:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_
_____:___n___|_____0____:_|_____1_____|_____2_____|_____3_____|___4_:_ (Address)
     :                  :       :           :           :           :
_____:                  :_______:___________:___________:___________:_
_____XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_______|___________|___________|___________|_ Data
Bit n                      Bit 0    Bit 1        Bit2       Bit3
寫位:
在Reset和Clk端均為低的情況下,如果某地址單元允許寫操作(64-103位,且該位必需為1),則Reset端上的一個脈衝(即從低到高再回低)將允許晶元進行位寫操作。在緊跟著的時鐘脈衝期間執行寫操作,調整寫操作維持時間至少10ms,在這個CLK脈衝期間,地址計數器不會增加,在CLK寫脈衝下降沿,數據0從I/O端輸出。從Reset脈衝的上升沿到CLK寫脈衝的下降沿期間,I/O端的數據是無效的。在下一個才CLK脈衝,且Reset為低時,地址計數器又增1,並在下降沿時,把選通的地址單元的數據送到I/O端。

              _____                                _____
_____________|     |______________________________|     |_______________  Reset
             :                                    :
     ___     :           _____           ___      :           _____
____|   |____:__________|     |_________|   |_____:__________|     |____  Clk
    :        :          :     :         :   :     :          :     :
____:________:__________:_____:_________:___:_____:__________:_____:_____
 n  |      n+1          |     n+2       |   :    n+3         |     :       (Address)
----'--------:----------'-----:---------'---:-----:----------'-----:-----
             :          :     :             :     :          :     :
_________   _:          :     : ____________:  ___:          :     :
_________XXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX____________ XX___XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  I/O
   n      n+1           :     :     n+1        n+2           :     :
                        :     :                              :     :
                         write                                write
借位寫后的位元組擦除:
對位地址72-103的位元組單元來說,只要在每個位元組的前面一位進行一次正常的寫操作,就可以對此位元組后一位元組進行位元組擦除操作。也就是說,每向高一位元組進行借位(即寫一位0),緊接著的擦除時序可以對后一位元組按位元組擦除(即整個位元組寫1)。被擦除的位元組總是比借位寫的位元組低一位元組。從以下時序圖可以看出,首先,完成一個“位寫”操作,在CLK的寫脈衝結束后,在CLK為低電平時,在發一個Reset脈衝即啟動位元組擦除操作。在第二個CLK脈衝完成位元組擦除,脈衝維持時間整定為擦除周期時間(至少1ms)。晶元邏輯控制電路驗證了借位寫確已完成從“1”寫“0”后,才擦除其低位位元組。從Reset的上升沿到擦除操作的CLK脈衝的下降沿,I/O腳上的數據無效。地址計數器仍然停留在借位寫的地址上。

       _____                      _____
______|     |____________________|     |_________________________________  Rst
      :                          :
      :            _______       :              _______        ___
______:___________|       |______:_____________|       |______|   |______  Clk
      :           :       :      :             :       :      :   :
      :           :       :      :             :       :      :   :
<------------------------- address n ------------------------>:<--- n+1 ------
      :           :       :      :             :       :          :
      :           :       :      :             :       :          :
______:           :       :______:             :       :__________: _____
______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__________XX_____  I/O
                  :       :  n                 :       :     n        n+1
                  :       :                    :       :
                    Write                        Erase
計數方法:
在67-103地址單元中分為5個不可重置8單元計數器,晶元初始化時,72-103地址單元所對應的4個較低的8單元計數器中可以放0到8個“1”而67-71地址單元所對應的第5個計數器可以放0到5個“1”。所謂計數一次,就是將一個單元從“1”寫成“0”。一個計數器中8位全為“0”后,要計數,需借位操作,即將高位計數器的一位從“1”寫成“0”而相應其低位計數器整個位元組從“0”擦除成“1”。可見4個8單元計數器如此逐一遞減,其最大計數為8的4次方=4096。第5個計數器中5個單元因處在最高位只能被寫“0”無法擦成“1”。因此只能計數5次。故晶元總計數為5X4096=20480。當全部計數單元(地址67-103)都被寫成“0”時,卡片就用完了,不過,晶元出廠初始化時,初置的計數值由國家不同和卡片面值不同而不同,如100元卡初置計數值為1000。

        舉例:    100元(1000計數單元預置初始值).
      --------

             Byte9      Byte10     Byte11     Byte12     Byte13
    --------------------------------------------------------------
            000000 - 00000001 - 01111111 - 00011111 - 00000000
    --------------------------------------------------------------
            (3)octal   (6)octal   (7)octal   (1)octal   (2)octal
    --------------------------------------------------------------
     Value = 0*8^4   +  1*8^3   +  7*8^2   +  5*8^1   +  0*8^
    --------------------------------------------------------------
     總值 = 1000 Units
Ⅰ-5)內存數據:
 位元組       位          二進位   十六進位
                    +-----------+-----+
  1       1 -->   8 |           |     |
                    +-----------+-----+
  2       9 -->  16 | 0010 1111 | $2F | ---> 德國
                    | 0011 0111 | $37 | ---> 西班牙
                    | 0011 1011 | $3B | ---> 希臘
                    +-----------+-----+
  3      17 -->  24 |           |     |
  4      25 -->  32 |           |     | ---> 出廠編號(防寫)
  5      33 -->  40 |           |     |
  6      41 -->  48 |           |     |
  7      49 -->  56 |           |     |
  8      57 -->  64 |           |     |
                    +-----------+-----+
  9      65 -->  72 |           |     | ---> c4096  )
 10      73 -->  80 |           |     | --->  c512  )
 11      81 -->  88 |           |     | --->   c64  ) 5個8進位計數區
 12      89 -->  96 |           |     | --->    c8  )
 13      97 --> 104 |           |     | --->    c0  )
                    +-----------+-----+
 14     105 --> 112 | 1111 1111 | $FF |
 15     113 --> 120 | 1111 1111 | $FF | ---> 所有位都為"1"
 16     120 --> 128 | 1111 1111 | $FF |
                    +-----------+-----+
如需某一國家卡內數據詳細數據請與作者聯繫。

Ⅱ)第二類卡
Ⅱ-1)介紹:
二類卡與一類卡的區別在於,二類卡為256位PROM卡,在計數方式上有區別,一類卡5個計數單元組成5位8進位遞減計數單元,有較大的計數範圍,而二類卡的計數單元每一位只能計數一次,在寫為“1”后該位即無效,另外在引腳設置、操作時序上也不相同。

Ⅱ-2)引腳:
        
 -------------+-------------
|   1         |         5   |
|             |             |
+-------\     |     /-------+
|   2    +----+    +    6   |
|        |         |        |
+--------|         |--------+
|   3    |         |    7   |
|        +----+----+        |
+-------/     |     \-------+
|   4         |         8   |
|             |             |
 -------------+-------------


    1 : Vcc = 5V        5 : Gnd
    2 : R/W             6 : Vpp = 21V
    3 : Clock           7 : I/O
    4 : Reset           8 : Fuse
1:電源腳 2:讀寫控制 3:時鐘 4:複位 5:接地 6:熔絲電壓 7:輸入輸出 8:熔絲控制

Ⅱ-3)主要特性:
-同步傳輸協議
-N-MOS技術
-256X1位
-96位帶防寫
-低功率85mW
-21V熔絲電壓
-響應時間:500ns
-10年以上數據保持

Ⅱ-4)時序圖:
+21V                                     _____________
+5V ____________________________________|             |_________________ Vpp
:             :
+5V                  ___________________:_____________:_________________ Reset
0V  ________________|                   :             :
    :                   :             :
+5V     ____        :      ____         :       ______:______
0V  ___|    |_______:_____|    |________:______|      :      |__________ Clock
       :    :       :     :    :        :      :      :      :
+5V    :    :       :     :    :        :______:______:      :           _
0V  ___:____:_______:_____:____:________|      :      |______:__________ R/W
       :    :       :     :    :        :      :      :      :
+5V    :    :       :_____:    :________:      :      :      :__________
0V  XXXXXXXXXXXXXXXXX_____XXXXXX________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__________ Out
       :    :       :     :    :        :<-----><---->:      :
       :    :       :     :    :        :10 to   10 to       :
       :    :       :     :    :        :50 ms   50ms        :
卡複位        Bit 1        Bit2                           Bit 3
               讀           讀       Bit2 寫為1            讀
-5)內存數據:
法國和摩洛哥等:

 位元組        位         進位    十六進位
                    +-----------+-----+
  1        1 --> 8  |           |     |
                    +-----------+-----+
  2       9 --> 16  | 0000 0011 | $03 | ---> 法國卡
                    +-----------+-----+
  3      17 --> 24  |           |     |
                    +-----------+-----+
  4      25 --> 32  |           |     |
                    +-----------+-----+
  5      33 --> 40  |           |     |
                    +-----------+-----+
  6      41 --> 48  |           |     |
                    +-----------+-----+
  7      49 --> 56  |           |     |
                    +-----------+-----+
  8      57 --> 64  |           |     |
                    +-----------+-----+
  9      65 --> 72  |           |     |
                    +-----------+-----+
 10      73 --> 80  |           |     |
                    +-----------+-----+
 11      81 --> 88  |           |     |
                    +-----------+-----+
 12      33 --> 40  | 0001 0011 | $13 | ---> 120 units card
                    | 0000 0110 | $06 | --->  50 units card
                    | 0000 0101 | $05 | --->  40 units card
                    +-----------+-----+
 13-31  97 --> 248  |           |     | ---> 計數單元區: 每消耗一單位,該位被寫
                    |           |     |      為“1”,一般開始10為為工廠作熔絲
                    |           |     |      測試寫為“1”
                    |           |     |     
                    |           |     |
                    |           |     |
                    |           |     |
                    +-----------+-----+
 32    249 --> 256  | 1111 1111 | $FF | ---> 空卡指示
                    +-----------+-----+
其它國家:
位元組        位         進位    十六進位

                    +-----------+-----+
  1        1 --> 8  |           |     |
                    +-----------+-----+
  2       9 --> 16  | 1000 0011 | $83 | ---> 電話卡標記
                    +-----------+-----+-----------+-----+
3-4      17 --> 32  | 1000 0000 | $80 | 0001 0010 | $12 | ---> 10 元 卡
                    |           |     | 0010 0100 | $24 | ---> 22 元 卡
                    |           |     | 0010 0111 | $27 | ---> 25 元 卡
                    |           |     | 0011 0010 | $32 | ---> 30 元 卡
                    |           |     | 0101 0010 | $52 | ---> 50 元 卡
                    |           |     | 0110 0010 | $62 | ---> 60 元 卡
                    |           |     | 1000 0010 | $82 | ---> 80 元 卡
                    | 1000 0001 | $81 | 0000 0010 | $02 | ---> 100 元 卡
                    |           |     | 0010 0010 | $22 | ---> 120 元 卡
                    |           |     | 0101 0010 | $52 | ---> 150 元 卡
                    +-----------+-----+-----------+-----+
  5      33 --> 40  |           |     | ---> $00 for sweden.
                    +-----------+-----+
  6      41 --> 48  |           |     |
                    +-----------+-----+
  7      49 --> 56  |           |     |
                    +-----------+-----+
  8      57 --> 64  |           |     |
                    +-----------+-----+
  9      65 --> 72  |           |     |
                    +-----------+-----+
 10      73 --> 80  |           |     |
                    +-----------+-----+
 11      81 --> 88  |           |     | ---> $11 為瑞典
                    +-----------+-----+
 12      89 --> 96  | 0001 1110 | $1E | ---> 瑞典
                    | 0011 0000 | $30 | ---> 挪威
                    | 0011 0011 | $33 | ---> 安道爾
                    | 0011 1100 | $3C | ---> 愛爾蘭
                    | 0100 0111 | $47 | ---> 葡萄牙
                    | 0101 0101 | $55 | ---> 捷克
                    | 0101 1111 | $5F | ---> 加彭
                    | 0110 0101 | $65 | ---> 芬蘭
                    +-----------+-----+
 13-31  97 --> 248  |           |     | ---> 計數單元區: 每消耗一單位,該位被寫
                    |           |     |      為“1”,一般開始2為為工廠作熔絲
                    |           |     |      測試寫為“1” 。
                    |           |     |     
                    |           |     |     
                    |           |     |
                    |           |     |
                    +-----------+-----+
 32    249 --> 256  | 0000 0000 | $00 |
                    +-----------+-----+

Ⅲ)電氣參數:

                       +--------+------+------+------+
                       | Symbol | Min  |  Max | Unit |
+----------------------+--------+------+------+------+
| Supply voltage       |   Vcc  | -0.3 |    6 |   V  |    電源電壓
+----------------------+--------+------+------+------+
| Input voltage        |   Vss  | -0.3 |    6 |   V  |    輸入電壓
+----------------------+--------+------+------+------+
| Storage temperature  |  Tstg  |  -20 |  +55 |      |    儲存溫度
+----------------------+--------+------+------+------+
| Power dissipassion   |    Pd  |   -  |   50 |  mW  |    功率
+----------------------+--------+------+------+------+

直流參數:
                            +--------+-----+-----+-----+------+
                            | Symbol | Min.| Typ.| Max.| Unit |
+---------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
| Suplly current            |   Icc  |  -  |  -  |   5 |   mA | 電源電流
+---------------------------+--------+-----+-----+-----+------+ 
| Input Voltage (low)       |    Vl  |   0 |  -  | 0.8 |    V | 輸入電壓(低)
+---------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
| Input voltage (high)      |    Vh  | 3.5 |  -  | Vcc |    V | 輸入電壓(高)
+---------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
| Input current R           |    Ih  |  -  |  -  | 100 |   uA | 輸入電流(複位)
+---------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
| Input current Clk         |    Il  |  -  |  -  | 100 |   uA | 輸入電流(時鐘)
+---------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
| Output current  (Low)         |   Iol  |  -  |  -  |  10 |   uA | 輸出電流(低電平)
+---------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
| Output current (High)       |   Ioh  |  -  |  -  | 0.5 |   mA | 輸出電流(高電平)
+---------------------------+--------+-----+-----+-----+------+

動態參數:

                       +--------+------+------+------+
                       | Symbol | Min. | Max. | Unit |
+----------------------+--------+------+------+------+
| Pulse duration       |    tr  |   50 |   -  |  us  |
| R address reset      |        |      |      |      | 複位時複位脈衝持續時間
+----------------------+--------+------+------+------+
| Pulse duration       |    ts  |   10 |   -  |  us  |
| R write              |        |      |      |      | 寫位時複位脈衝持續時間
+----------------------+--------+------+------+------+
| High level Clk       |    th  |    8 |   -  |  us  | 時鐘高電位時間
+----------------------+--------+------+------+------+
| Low level Clk        |    tl  |   12 |   -  |  us  | 時鐘低電位時間
+----------------------+--------+------+------+------+
| Write window         | Twrite |   10 |   -  |  ms  | 寫位時間
+----------------------+--------+------+------+------+
| Erase window         | Terase |   10 |   -  |  ms  | 擦除時間
+----------------------+--------+------+------+------+
|                      |   tv1  |    5 |   -  |  us  |
+----------------------+--------+------+------+------+
|                      |   tv2  |  3.5 |   -  |  us  |
+----------------------+--------+------+------+------+
|                      |   tv3  |  3.5 |   -  |  us  |
+----------------------+--------+------+------+------+
|                      |   tv4  |  3.5 |   -  |  us  |
+----------------------+--------+------+------+------+
|                      |   tv5  |  3.5 |   -  |  us  |
+----------------------+--------+------+------+------+
|                      |   tv6  |    5 |   -  |  us  |
+----------------------+--------+------+------+------+
|                      |   tv7  |    5 |   -  |  us  |
+----------------------+--------+------+------+------+
|                      |   tv8  |   10 |   -  |  us  |
+----------------------+--------+------+------+------+
Ⅳ)讀卡器電路圖:
簡易讀卡器電路圖(利用電腦列印口,可讀一類、二類卡)

   外接5V (可選)

5V o------,
          |                 /             T2  PNP      d13  r7 10
0V o--,   |                /               BC 177     |\ |  _____
      |   |      ,-------o/   o--*------. E      C .--| >+-[_____]--------,
    __+__ |      |               |       \        /   |/ |                |
    \\\\\ |    __|__ Batery      |         \    /                         |
          |      -   22.5V       |       ---------                        |
.......   |      |               |   _____   |   _____                    |
       :  |    __+__             +--[_____]--*--[_____]--,                |
   D2  :  |    \\\\\                r6 150k     r5 15k   |                |
4 o-------|---------------------------*------------------|-------------,  |
       :  |                           |   r3 220k       / C            |  |
   Ack :  |                           |   _____      |/    T1 - NPN    |  |
10 o------|--------.                  '--[_____]-*---|      BC107      |  |
       :  |        |                      _____  |   |\                |  |
       : ,-,      ,-,                 +--[_____]-'      \ E            |  |
       : | |r2    | |r1               |  r4 390k         |             |  |
       : | |220   | |22k            __+__              __+__           |  |
       : |_|      |_|               \\\\\              \\\\\           |  |
       :  |  |\ |  |                                                   |  |
       :  *--| >+--|----------------*----------------------------------|--*
       :  |  |/ |  |          ,-----|-----------------------------,    |  |
       :  |  d1    |          |     |   ,----------,----------,   |    |  |
       :  |        |          |     *---|--*  Fuse | Reset *--|---'    |  |
       :  |        |          |     |   |----------|----------|        |  |
   D0  :  |        |          |   ,-|---|--*   I/O | Clk   *--|---,    |  |
2 o-------|--------|----------'   | |   |----------|----------|   |    |  |
       :  |        |              | '---|--*   Vpp | R/W   *--|---|----'  |
  Busy :  |        |              |     |----------|----------|   |       |
11 o------|--------|--------------' ,---|--*   Gnd | 5V    *  |   |       |
       :  |        |                |   '----------'-------|--'   |       |
   D1  :  |        |              __+__    Chip connector  |      |       |
3 o-------|--------|--------,     \\\\\                    |      |       |
       :  |        |        '------------------------------|------'       |
  Str  :  |  |\ |  |                                       |              |
1 o-------*--| >+--*----*----*----*----*-------------------'              |
       :   d2|/ |  |d3  |d4  |d5  |d6  |d7                                |
       :          -+-  -+-  -+-  -+-  -+-                                 |
       :          /_\  /_\  /_\  /_\  /_\                                 |
   D3  :           |    |    |    |    |   |\ | d8                        |
5 o----------------*----|----|----|----|---| >+-------*-------------------'
       :                |    |    |    |   |/ |       |
       :                |    |    |    |              |
   D4  :                |    |    |    |   |\ | d9    |
6 o---------------------*----|----|----|---| >+-------*
       :                     |    |    |   |/ |       |
       :                     |    |    |              |
   D5  :                     |    |    |   |\ | d10   |
7 o--------------------------*----|----|---| >+-------*
       :                          |    |   |/ |       |
       :                          |    |              |
   D6  :                          |    |   |\ | d11   |
8 o-------------------------------*----|---| >+-------*
       :                               |   |/ |       |
       :                               |              |
   D7  :                               |   |\ | d12   |
9 o------------------------------------*---| >+-------'
       :                                   |/ |
       :
       :
25 o------.
       :  |
.......:  |                                 d1 to d13: 1N4148
        __+__
        \\\\\
Ⅴ)讀卡程序:
下面程序為與簡易讀卡器相配套二類卡讀卡源程序(如需一類卡源程序或需C源程序或其可執行程序請與作者聯繫)

USES crt,dos;

CONST port_address=$378;     { lpr1 chosen }

TYPE string8=string[8];
     string2=string[2];

VAR reg         : registers;
    i,j         : integer;
    Data        : array[1..32] of byte;
    car         : char;
    byte_number : integer;
    displaying  : char;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Send(b:byte);

  BEGIN port[port_address]:=b;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

FUNCTION Get:byte;

  BEGIN get:=port[port_address+1];
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
{ FUNCTION dec2hexa_one(decimal_value):hexa_character_representation;         }
{                                                                             }
{       - convert a 4 bit long decimal number to hexadecimal.                 }
{-----------------------------------------------------------------------------}

FUNCTION dec2hexa_one(value:byte):char;

  BEGIN case value of
  0..9   : dec2hexa_one:=chr(value+$30);
  10..15 : dec2hexa_one:=chr(value+$37);
END;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
{ FUNCTION d2h(decimal_byte):string2;                                         }
{                                                                             }
{       - convert a decimal byte to its hexadecimal representation.           }
{-----------------------------------------------------------------------------}

FUNCTION d2h(value:byte):string2;

  VAR msbb,lsbb:byte;

  BEGIN msbb:=0;
if ( value >= $80 ) then
BEGIN msbb:=msbb+8;
      value:=value-$80;
END;
if ( value >= $40 ) then
BEGIN msbb:=msbb+4;
      value:=value-$40;
END;
if ( value >= $20 ) then
BEGIN msbb:=msbb+2;
      value:=value-$20;
END;
if ( value >= $10 ) then
BEGIN msbb:=msbb+1;
      value:=value-$10;
END;

lsbb:=0;
if ( value >= $08 ) then
BEGIN lsbb:=lsbb+8;
      value:=value-$08;
END;
if ( value >= $04 ) then
BEGIN lsbb:=lsbb+4;
      value:=value-$04;
END;
if ( value >= $02 ) then
BEGIN lsbb:=lsbb+2;
      value:=value-$02;
END;
if ( value >= $01 ) then
BEGIN lsbb:=lsbb+1;
      value:=value-$01;
END;
d2h := dec2hexa_one(msbb) + dec2hexa_one(lsbb);
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

Function Binary( b : byte):string8;

  var weigth : byte;
      s      : string8;

  BEGIN weigth:=$80;
s:='';
while (weigth > 0) do
BEGIN if ((b and weigth) = weigth) then s:=s+'1'
      else s:=s+'0';
      weigth:=weigth div $02;
END;
Binary:=s;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

FUNCTION Units:byte;

  VAR  u, i : integer;
       s    : string8;

  BEGIN u:=0;
i:=13;
while (Data[i] = $FF) do
BEGIN u:=u+8;
      i:=i+1;
END;
s:=Binary(Data[i]);
while(s[1]='1') do
      BEGIN inc(u);
      s:=copy(s,2,length(s));
END;
units:=u;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

function Units_2:LongInt;

  BEGIN Units_2:=4096*Data[9]+512*Data[10]+64*Data[11]+8*Data[12]+Data[13];
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Card_Type;

  BEGIN case Data[2] of
 $03: BEGIN write('Telecard - France - ');
    case Data[12] of
     $13: write('120 Units - ',units-130,' Units left');
     $06: write('50 Units - ',units-60,' Units left');
     $15: write('40 Units - ',units-40,' Units left');
    END;
      END;
 $2F:BEGIN write('Telecard - Germany - ', Units_2, ' Units left');
     END;
 $3B:BEGIN write('Telecard - Greece - ', Units_2, ' Units left');
     END;
 $83:BEGIN write('Telecard');
   case Data[12] of
     $1E: write(' - Sweden');
     $30: write(' - Norway');
     $33: write(' - Andorra');
     $3C: write(' - Ireland');
     $47: write(' - Portugal');
     $55: write(' - Czech Republic');
     $5F: write(' - Gabon');
     $65: write(' - Finland');
   END;
   if (Data[12] in [$30,$33,$3C,$47,$55,$65]) then
   BEGIN case ((Data[3] and $0F)*$100+Data[4]) of
  $012: write (' - 10 Units - ',units-12,' Units left');
  $024: write (' - 22 Units - ',units-24,' Units left');
  $027: write (' - 25 Units - ',units-27,' Units left');
  $032: write (' - 30 Units - ',units-32,' Units left');
  $052: write (' - 50 Units - ',units-52,' Units left');
  $067: write (' - 65 Units - ',units-62,' Units left');
  $070: write (' - 70 Units - ',units-70,' Units left');
  $102: write (' - 100 Units - ',units-102,' Units left');
  $152: write (' - 150 Units -  ',units-152,' Units left');
 END;
    END;
{                    write(' - N?',Data[5]*$100+Data[6]);}
      END;
END;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE waiting;

  BEGIN send($00);
write('Enter a card in the reader and press a key ...');
repeat until keypressed;
gotoxy(1, wherey);
clreol;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Full_Displaying;

  BEGIN writeln('Memory dump:');
for i:=1 to 80 do write('-');
for i:=1 to (byte_number div 6 + 1) do
BEGIN for j:=1 to 6 do
      BEGIN if j+6*(i-1) <= byte_number then write(binary(Data[j+6*(i-1)]):9);
      END;
      gotoxy(60,wherey);
      for j:=1 to 6 do
      if j+6*(i-1) <= byte_number then write(d2h(Data[j+6*(i-1)]),' ');
      writeln;
END;
for i:=1 to 80 do write('-');
Card_Type;
writeln;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Short_Displaying;

  VAR j : integer;

  BEGIN for j:=1 to byte_number do
BEGIN write(d2h(Data[j]),' ');
END;
writeln;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Reading;

  VAR i, j  : integer;
      Value : byte;

  BEGIN send($FE);
send($F8);
for i:=1 to 32 do
BEGIN Value:=0;
      for j:=1 to 8 do
      BEGIN Value:=Value*$02 + ((get and $08) div $08);
    send($FB);
    delay(1);
    send($F8);
      END;
      Data[i]:=Value;
END;
case displaying of
  'F':full_displaying;
  'S':short_displaying;
END;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE writting;

  VAR i,n:integer;
      car:char;

  BEGIN write('Which bit do you want to set to "1" : ');
readln(n);

waiting;
car:=readkey;

send($FA);
send($F8);
for i:=1 to n do
BEGIN send($F9);
      if i=n then
      BEGIN send($FD);
    delay(20);
    send($FF);
    delay(20);
      END;
      send($FB);
END;
reading;
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE Saving;

  VAR filename : string;
      f        : text;
      i        : word;

  BEGIN write('Enter the filename: ');
readln(filename);
assign(f, filename);
rewrite(f);
for i:=1 to byte_number do write(f,d2h(Data[i]),' ');
close(f);
  END;

{-----------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE initialize;

  VAR i : integer;

  BEGIN byte_number:=32;
displaying:='F';
clrscr;
writeln(' 1 - to dump a 256 bits card');
writeln(' 2 - to dump a 128 bits card');
writeln(' F - to display in full format');
window(41,1,80,25);
writeln(' S  - to display in short format');
writeln(' F2 - to save in a file');
writeln(' Q  - to exit the program');
window(1,4,80,25);
for i:=1 to 80 do write('=');
window(1,5,80,25);
  END;

{=============================================================================}

BEGIN initialize;
      repeat waiting;
     car:=upcase(readkey);
     case car of
      'W':writting;
      'Q':;
      '1':byte_number:=32;
      '2':byte_number:=16;
      'F','S':displaying:=car;
      #00: BEGIN car:=readkey;
 if car=#60 then saving;
   END;
      else reading;
     END;
      until car='Q';
END.


Ⅵ)探測漏洞:
在了解其工作原理后就知道這一套系統是很不安全的,真是很容易被HACK。你完全可以用單片機模擬其邏輯來模擬它,適當配合軟體技巧要做到循環無限次使用就很簡單了。這些模擬卡在瑞典、西班牙、法國等國家早已出現。如果你懂初步的電腦軟體知識,懂一點單片機的硬軟體知識再加上一點點靈感,利用前面介紹的技術資料就足夠了。對於第一類卡首先你必須從現行你想模擬國家的可用卡讀得數據前8位元組數據,這是你模擬時必須知道的,后5個位元組你從卡面值按8進位即可推算出每一位元組值,最後3位元組為全1不必關心,對於二類卡你必須從現行你想模擬國家的可用卡中讀得前12位元組數據。可選用的單片機型號很多,選擇原則:高速度、小巧、帶EEPROM。


[admin via 研發互助社區 ] IC電話卡徹底解密已經有30670次圍觀

http://cocdig.com/docs/show-post-45181.html